top of page
Política de privacitat

DADES IDENTIFICATIVES I DE CONTACTE

Identitat:                                         VOLCANIC BEAT

NIF:                                                  7797660J

Adreça postal:                               CARRER BANYOLES, 2 (17800)  OLOT

Telèfon:                                           618921045

Pàgina web:                                    https://www.volcanicbeat.com/

Correu electrònic:                         laser@volcanicbeat.com

FINALITAT AMB LA QUE ES TRACTEN LES SEVES DADES

Tractem les seves dades de caràcter personal per les següents finalitats:​

 • Organització i informació d’activitats de làser tag

 • Gestió i comunicació de les consultes a la web

PERÍODE DE CONSERVACIÓ DE LES SEVES DADES

Les seves dades es conservaran: 

 • Mentre es mantingui la relació comercial

 • Les dades es conservaran durant el temps necessari per acomplir les obligacions legals que obliga la legislació vigent i prescripció de responsabilitats

 • Les dades personals proporcionades es conservaran fins que se sol·liciti la supressió per l’interessat

 • Durant el període de conservació per obligació legal i prescripció de responsabilitats, les dades es conservaran bloquejades

 • En el moment que expirin els terminis de conservació, les dades seran destruïdes

 

LEGITIMACIÓ PEL TRACTAMENT DE LES SEVES DADES

 • El tractament es realitza d’acord amb una relació contractual

 • El tractament es realitza d’acord amb el consentiment de l’interessat

DESTINATARIS DE LES DADES DE CARÀCTER PERSONAL I TIPUS DE DADES QUE ES TRACTEN

 • Les dades es cediran, en cas de ser necessari a: bancs i caixes, administracions públiques, als encarregats del tractament que donen diferent suport a VOLCANIC BEAT, així com als tercers necessaris amb els que sigui necessària i obligada per llei la comunicació, amb la finalitat de complir amb la prestació del servei anteriorment esmentat

ELS DRETS DELS INTERESSATS

QUINS SÓN ELS SEUS DRETS?

 • Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si VOLCANIC BEAT està tractant dades personals que l’interessin, o no

 • Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les seves dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per a les quals van ser recollides

 • Els interessats tenen dret a oposar-se al tractament de les seves dades personals

 • En determinades circumstàncies previstes a l’article 18 del RGPD, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament les conservarem per l’exercici o la defensa de reclamacions

 • En virtut del dret a la portabilitat, els interessats tenen dret a obtenir les dades personals que els incumbeixen en un format estructurat d’ús comú i lectura mecànica i a transmetre’ls a un altre responsable

COM POT EXERCIR ELS DRETS?

 • Mitjançant un escrit dirigit a VOLCANIC BEAT, CARRER BANYOLES, 2  (17800)  OLOT

 • Mitjançant un escrit dirigit a VOLCANIC BEAT a l’adreça de correu electrònic: laser@volcanicbeat.com

QUINES VIES DE RECLAMACIÓ EXISTEIXEN?

 • Si considera que els seus drets no s’han atès degudament, té dret a presentar una reclamació davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades o l’Agència Espanyola  de Protecció de Dades

bottom of page